สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้
     อัมรินทร์ทัวร์
 
 
ป ร ะ กั น สิ น ค้ า
ลูกค้าสามารถขอประกันสินค้าในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
โดยบริษัทฯ จะคิดค่าประกันสินค้า 3 % ของมูลค่า aa

( กรณีที่ไม่มีการประกันสินค้า หากสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย
หรือสูญหาย บริษัทฯ จะชดใช้ตามมูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าได้มีการบรรจุหีบห่อมาอย่างดีเพื่อป้องการ
ชำรุดเสียหายแล้ว )

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “ระเบียบการรับส่งพัสดุภัณฑ์”
(ข้อตกลงในการขนส่งสินค้า)

 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin